Kontinuitet, høy aktivitet og gode tall

Årsmøtet i Gjøvik Hockey fikk presentert rapporter om høy aktivitet, gode tall og kontinuitet i styret torsdag kveld. Her er en liten oppsummering.

Foto: Her er Gjøvik Hockey sitt nye styre. Fra venstre: Hanne Næstad-Gjørvad, Linda Foss, Irene Berg Øyhus, Esten Kjølvang, Morten Engh, Tore Kongstein og Robert Wara. 

Etter de innledende formaliteter gikk leder Esten Kjølvang gjennom årsberetning for styrets arbeid for sesongen. Styret har gjennomført 14 styremøter og hatt et godt år. Velfungerende utvalg har også bidratt godt, samt at klubben i løpet av sesongen har ansatt daglig leder.

Sponsorutvalget har jobbet veldig bra og klubben har fått inn et beløp høyere enn budsjettert på ren frivillighet. Her har det vært jobbet bra fra mange som har bidratt til at klubben kan gjennomføre mye aktivitet til en lav pris for medlemmene.

Det sportslige utvalget har ikke overraskende hatt en hektisk sesong, men har også gjort en god jobb. A-lagets opprykk til 1. divisjon har naturlig nok tatt mye tid, men innsatsen var vel verdt det med tanke på at laget klarte å beholde plassen i kvalifiseringen. Videre har det vært stor aktivitet i yngres avdeling, med drøyt 90 barn innom hockeyskolen. Vi har hatt U8, U9, U11 og U15 lag som alle har flere spillere ved sesongslutt enn ved sesongens begynnelse, samt stor fremgang på ferdigheter. I tillegg har det blitt gjennomført høst- og vintercamp, jentehockeydag som forhåpentligvis fører til ei egen jentegruppe til høsten. Klubben har også stilt opp på Barnas vinterfestival på Fastland og Oppland Arbeiderblad sin familiedag i Fjellhallen med utlån av gratis utstyr.  

Arrangementsutvalget har også gjort en veldig god jobb i løpet av vinteren. Alle klubbens kamper har blitt gjennomført på en god og tilfredsstillende måte. Utvalget var også viktige i gjennomføringen av høst- og vintercampene, samt flere andre arrangementer i løpet av sesongen.

Når det gjelder økonomi har det vært nok et godt år for Gjøvik Hockey. Årsregnskapet viser et overskudd på nærmere 270.000 kroner, som er svært gledelig lesning. Dette er godt over budsjettet som la opp til et overskudd på drøyt 50.000 kr. Klubben er også gjeldfri og hadde ved årsskifte positiv egenkapital på drøyt en halv million, og er med det godt stilt for videre drift.

Til slutt valgte også styret å si noen ord i forbindelse med diskusjonen rundt idrettens rammevilkår i Gjøvik kommune. Gjøvik Hockey er opptatt av at det skal være likhet for idrettslagene i Gjøvik kommune, og er forberedt på å fortsette denne jobben også kommende sesong. Per i dag er det ingen tvil om at både priser og tilgang på istid er sentrale temaer for klubben. 

Videre ble årsberetningene for de forskjellige lag gjennomgått, og disse bygde opp under styrets oppfatning om at det har vært mye og bra aktivitet i Gjøvik Hockey denne sesongen. Helt fra hockeyskolen til seniorlagene er gjennomgangstonen positiv. 

Regnskap og budsjett
Etter årsberetningene ble regnskap og budsjett vedtatt. Regnskapet viste som nevnt 270.000 kroner i overskudd for 2016, mens det i 2017 budsjetteres med økt omsetning og et beskjedent overskudd. Med andre ord ligger det godt til rette for videre utvikling av Gjøvik Hockey.

Valg
Når det kom til valg av styre ble valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt og styret i Gjøvik Hockey kommende sesong består av leder Esten Kjølvang, nestleder Tore Kongstein, styremedlemmer Robert Wara og Morten Engh, sekretær Irene Berg Øyhus og varamedlemmer Linda Foss og Hanne Næstad-Gjørvad. Av disse er det kun sistnevnte som er ny, mens resten enten ikke var på valg eller ble gjenvalgt.

Cicilie Sande Olsen går ut av styret, og ønsker heller å bruke tid på andre oppgaver i klubben. Hun fikk velfortjente blomster for innsatsen i styret. Samtidig er vi glade for at Cicilie også blir med som frivillig videre utenfor styret. 

Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet som dermed kunne avslutte med en kaffekopp småprating. 

Nå er det bare å glede seg til ny sesong! Alt ligger til rette for at det også i 2017-18 skal bli moro å være med i Gjøvik Hockey.