Enstemmig årsmøte i 2019

Onsdag 27. mars ble det avholdt årsmøte i Gjøvik Hockey, hvor både valg og vedtak var enstemmige.

Foto: Leder Esten Kjølvang flankert av klubbens to nye styremedlemmer. 

Omlag 25 oppmøtte fikk fremlagt både styrets og lagenes årsberetninger, samt at regnskap, budsjetter og øvrige formaliteter ble vedtatt. Det var mye positivt, men det kom også frem hva som må jobbes med det kommende året. 

Gjøvik Hockey kan se tilbake på et år hvor den sportslige utviklingen, både på topp og i bredden har vært god. Aktiviteten har vært stor, og ønske om enda mer aktivitet var tydelig. Organisatorisk har også klubben fortsatt i riktig retning med å bygge organisasjon. Nå gjelder det å bruke det neste året godt, slik at økonomien også kommer tilbake på plussiden.

Styret foreslo et budsjett hvor det er lagt opp til et overskudd på ca 90.000 kr. I dette budsjettet ligger også en post for uforutsette utgifter. 2018 endte med et negativt resultat på omlag 250.000 kr, der kostnadsoverskridelser var hovedutfordringen, mens inntektssiden kom i mål. Reisekostnader ble trukket frem som en av de største overskridelsene som følge av flere lengre og dyrere reiser enn budsjettert, både på senior og bredde. I tillegg til budsjett ble det lagt frem planer for hvordan oppfølgingen av økonomien skulle bli enda tettere kommende år, slik at man kommer i mål på riktig side i 2019. 

Et annet viktig punkt på et årsmøte er selvsagt valg. Fra styret som ble valgt i fjor fortsetter fem av sju, mens Irene Berg Øyhus og Ola Solheim Grøndahl ble takket for sin innsats av årsmøtet og styrelder Esten Kjølvang. Nye inn i styret er Henriette Stray Fischer og Erik Bratlien. Esten Kjølvang ble gjenvalgt som leder, og går med det løs på sin sjette sesong som leder. Ketil Heidenberg og Amund Glæserud ble også gjenvalgt, mens Hanne Næstad-Gjørvad og Tore Kongstein har igjen ett år og dermed ikke var på valg. Styret i Gjøvik Hockey ser dermed slik ut:

Esten Kjølvang   Styreleder  Gjenvalgt for 1 år
Tore Kongstein Nestleder Har igjen 1 år (ikke på valg)
Hanne Næstad-Gjørvad   Styremedlem   Har igjen 1 år (ikke på valg)
Ketil Heidenberg Styremedlem Gjenvalgt for 2 år
Henriette Stray Fischer Styremedlem Ny - valgt for 2 år
Amund Glæserud Varamedlem Gjenvalgt for 1 år
Erik Bratlien Varamedlem Gjenvalgt for 1 år

Til slutt ble klubbens planer og foreløpige resultater med utarbeidelse av håndbøker presentert, og styret fikk fullmakt til å fullføre denne jobben. 

Det var ingen innkomne forslag.