top of page
Kopi av Kopi av Slutt insta (Facebook-innlegg (Liggende)) (1640 x 3000 px).png
  • Admin

Enstemmig årsmøte

Oppdatert: 26. mar. 2021

Også i 2021 var det et enstemmig årsmøte i Gjøvik Hockey. Et årsmøte som blant annet takket avtroppende leder Esten Kjølvang for sju års god innsats som leder.


Årets årsmøte ble gjennomført på Teams, hvor 19 stemmeberettigede logget på, og ett par fulgte møtet som tilhørere. Det var igjen et samstemt årsmøte som behandlet årsberetninger, regnskap, innkomne forslag/saker, budsjett og valg.


Årsberetningene fortalte om et år preget av Covid-19, men til tross for det et godt aktivitetsnivå. Regnskapet viste et overskudd på 94.087, som både styret og årsmøtet så seg godt fornøyd med etter et utfordrende år. Det har vært tett oppfølging hele veien, og god kontroll, noe som også blir viktig i tiden fremover.


Årsmøtet behandlet videre strategiplanen for de kommende årene, hvor styret har foreslått en offensiv satsing både i breddeavdelingen og rundt A-laget, noe årsmøtet stilte seg bak. Styret fikk fullmakt til å fullføre dette arbeidet, hvor planen skal tre i kraft fra og med oppstart høsten 2021.


Klubbens logo ble også vedtatt endret, slik at fra og med nå er dette Gjøvik Hockeys offisielle logo:

Denne har prydet A-lagets drakt denne sesongen, etter at den først ble introdusert som en jubileumslogo, men nå er den altså vedtatt som permanent arvtager for "Mammuten" som har vært å se i klubblogoen de ca 15 siste årene.


Budsjettet som ble vedtatt la opp til en økt satsing, både på bredde og A-lag, noe som er i tråd med strategiplanen. Det vil kreve hardt arbeid, men styret mener det er oppnåelig, og fikk gehør av årsmøtet.


Avslutningsvis stod valg på agendaen. Etter sju år som leder takket Esten Kjølvang av som leder, og Erik Bratlien ble valgt. Som tidligere informert har Erik fungert som leder en periode allerede, men ble på årsmøtet første gang valgt. Videre ble Alf Bjarne Rud (ny) valgt til nestleder for ett år, mens Anne Haugen-Flermoe og Hanne Næstad-Gjørvad ble gjenvalgt for to år som styremedlemmer. Esten Kjølvang og Cato Ødegård ble valgt som vararepresentanter, begge for ett år. Elisabeht Olsen, Amund Glæserud og Hans Svellet, var ikke på valg i år, og det nye styret i Gjøvik Hockey ser dermed slik ut:


Leder: Erik Bratlien Nestleder: Alf Bjarne Rud Styremedlem: Hanne Næstad-Gjørvad Styremedlem: Anne Haugen-Flermoe Styremedlem: Amund Glæserud Styremedlem: Elisabeth Olsen Sekretær: Hans Svellet

Vara: Esten Kjølvang Vara: Cato Ødegård


Klubben valgte også nytt kontrollutvalg: Ingvild Moen 1 år Arild Johannessen 1 år

Valgkomiteen fikk også fornyet tillitt, og ser slik ut: Roar Borgen 1 år Linda Foss 1 år Lennart Moe 1 år

Avslutningsvis takket årsmøtet Esten Kjølvang for sine sju år som leder av klubben. I løpet av perioden har det vært en svært god utvikling, og alle ser frem til å kunne takke skikkelig når omstendighetene tillater at mange kan møtes igjen.

コメント


bottom of page